0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Складова техника АД

Референтно писмо – Складова техника АД : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Складова техника АД

Референтно писмо – Складова техника АД

С настоящето, аз, долуподписаният инж. ЮЛИАН ЦВЕТАНОВ ГЕЧЕВ, ЕГН 6806101467, л.к №112555202м издадена на 19.02.2000г. от МВР Велико Търново, тел. : 60077. На длъжност Директор „Външна Търговия“ при фирма „Складова Техника“ АД декларирам, че фирма „Складова Техника“ АД. Се намира в перфектни взаимоотношения с фирма „Авалон“ ООД с адрес на управление в гр. Лясковец 5140, ул. „Васил Левски“ № 8Б
Досега фирма „Авалон“ ООД е изградила компютърни мрежи в Управлението на фирма „Складова техника“ АД и в Направление „Битова Техника“ към „Складова Техника“ АД.
Предвижда се свързване между отделните направления на нашето Дружество. Поради проявявания изключителен професионализъм, перфектно качество и добри цени, то също така ще бъде изпълнено от фирма „Авалон“ ООД.
Фирма „Складова Техника“ АД е закупила над двадесет броя нови компютърни конфигурации от фирма „Авалон“ ООД. Също така и девет броя употребявани принтери и др. техника.
Фирма „Авалон“ ООД осигурява отличен сервиз и поддръжка на техниката, отстранява в много кратки срокове с голяма вещина каквито и да са възникнали проблеми.

Изложеното по-горе е гаранция за продължаване и в бъдеще на успешната съвсместна дейност между фирма „Аскладова Техника“ АД и фирма Авалон ООД.


Директор Външна Търговия

инж. Ю. Гечев

0