0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Еурокс Промарк Консултинг

Референтно писмо – Еурокс Промарк Консултинг : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Еурокс Промарк Консултинг

Референтно писмо – Еурокс Промарк Консултинг

С настоящата, ние от Еурокс Промарк Консултинг, удостоверяваме пред всички заинтересовани страни. В досегашните ни бизнес взаимоотношения с “Авалон” ООД сме констатирали единствено и само изключително съвестно и професионално изпълнение на поетите от тях ангажименти. Високо качество, както на предлаганите продукти, така и на извършваните от тх услуги.
От впечатленията, които вече имаме, сме си изградили мнението, че фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти. Много добра организация във всички направления касаещи тяхната дейност.
Настоящата референция се издава в полза на Авалон ООД за да послужи пред други заинтересовани организации.


Управител.

инж. Петър Хрулев