0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Референтно писмо – Булмекс

Референтно писмо – Булмекс : 28.05.2018 : Other


Референтно писмо - Еурокс Промарк Консултинг

Референтно писмо – Булмекс

От Булмекс удостоверяваме пред всички заинстересовани страни, че при всички случаи когато сме закупували компютърна техника и консумативи от “Авалон” ООД сме били обслужвани коректно и в срок. Не сме имали проблеми с качеството на продуктите.
Изградили сме си мнението, че можем винаги да разчитаме на височкоквалифицираните им специалисти. Както и на добрата им организация във всички направления касаещи тяхната дейност.
Настоящото писмо се издава в полза на Авалон ООД, за да послужи пред други заинтересовани организации.


Управител

Петко Петков