0619 22218  home@avalonbg.com - Авалон ООД  Лясковец, Васил Левски 7

Block om_heading


Блок om_heading

Блок om_heading показва на страницата избран важен текст, съдържащ заглавие, подзаглавие и текст. Съдържа три обособени части с посочените атрибути. Трите части са разположени хоризонтално. Те са оградени от рамка за по-добро обособяване и четимост.

Начин на настройване и използване

Съдържанието на трите части се управлява чрез смяна на параметрите на блока, shotcut-а. В страницата в която искате да се вижда този блок трябва да добавите следния код (shortcut) затворен в квадратни скоби [код].

om_heading background="#eeeeee" border="1px solid #c4c4c4" titlescolor="#4682b4" title1="Title 1" head1="Head 1" text1="Text 1" title2="Title 2" head2="Head 2" text2="Text 2" title3="Title 3" head3="Head 3" text3="Text 3"

Във вашия редактор има икона обозначена с главната буква “H”. С помощта на тази икона се вмъква посочения по-горе код в дадената страница. Избирането на този бутон предизвиква появата на следния прозорец:

Блок om_heading

Блок om_heading

Попълвате необходимите данни.  background – променя цвета на фона. border – създава вида и оформлението на рамката на блока. titlescolor – задава цвета на шрифта за заглавията. title1 – задава заглавието на първата част на блока. head1 – задава подзаглавието на първата част на блока. text1 – задава текста на първата част на блока. title2 – задава заглавието на втората част на блока. head2 – задава подзаглавието на втората част на блока. text2 – задава текста на втората част на блока. title3 – задава заглавието на третата част на блока. head3 – задава подзаглавието на третата част на блока. text3 – задава текста на третата част на блока.

Записвате направените промени и те се отразяват веднага на страницата. По всяко време можете отново да направите промени в блока. Можете да редактирате променливите директно в редактора. Или можете да маркирате целя текст на блока и да изберете отново бутона “H” от менюто на Вашия редактор. Това ще изведе същия прозорец с предварително попълнени данни , които Вие можете да промените и запишете отново. Можете да премахнете блока като изтриете целия код от страницата. Блока използва за визуализирането си Bootstrap и Font Awesome. Можете да местите блока на различни места в страницата си. Можете да дублирате няколко блока на една и съща страница. Можете да поставяте блока в различни страници.

Показване в страницата

След като настроите всички полета и въведете необходимата Ви информация, можете да видите в страницата си визуално блока. В полетата можете да въвеждате информация по-ваше желание. По този начин можете да използвате няколко различно попълнени блока в различни страници.

 heading title 1

heading head 1

heading text 1

 heading title 2

heading head 2

heading text 1

 heading title 3

heading head 3

heading text 1


ОБРАТНО В ТЕМАТА